Obchodní podmínky kreativního hubu
KUMST
pro ÚČAST NA AKCI

provozovaného JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Základní ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „JIC“) a Členem.
   2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
    Akce Vzdělávací, společenská, nebo jiná akce pořádaná JIC nebo třetí osobou pod záštitou KUMSTu v objektu KUMST nebo v jiném místě
    Člen Osoba, která má zřízený Členský účet v Rezervačním systému
    Členská zóna Členská zóna KUMST v Rezervačním systému na Webu
    Členský účet Účet Člena v Rezervačním systému vytvořený na základě registrace Člena do Rezervačního systému
    KUMST Kreativní hub KUMST, kterým se rozumí centrum kombinující podporu podnikání s dalšími vzdělávacími službami pro třetí osoby, zejména podnikatele, a se zajištěním potřebného pracovního zázemí, a to zejména pro tvůrčí profese a Kulturní a kreativní průmysly, v objektu budovy občanské vybavenosti č. p. 496, nacházející se na adrese Údolní 496/19a, 602 00 Brno, na pozemku parc. č. 744 (dále jen „Budova A“), a budovy občanské vybavenosti č. p. 495, nacházející se na adrese Údolní 495/19, 602 00 Brno, na pozemku parc. č. 747 (dále jen „Budova B“), vše zapsané na LV č. 60 v katastrálním území Město Brno, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
    Platební brána Online platební brána provozovaná společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3755. Bližší informace o platební bráně najdeš na webu https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Kontaktní údaje jsou ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267
    Provozní řád KUMST Provozní řád objektu KUMST platný ke dni poskytnutí Služby dostupný na Webu
    Reklamační formulář Online fomulář nacházející se v Členské zóně sloužící pro podání reklamace Členem z důvodu vady Služby.
    Rezervační systém Online rezervační systém dostupný na Webu
    Situační plánek Situační plánek objektu KUMST dostupný na Webu
    Služba Znamená účast na Akci
    Smlouva Smlouva uzavírána mezi JIC a Členem na základě objednávky Člena uskutečněné prostřednictvím Rezervačního systému způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách
    Smluvní strany JIC a Člen
    Společné prostory Prostory společně využívané JIC, Členem, ostatními klienty a návštěvníky objektu KUMST, které jsou vyznačeny šedou barvou na Situačním plánku. Mezi společné prostory se též zahrnují sociální místnosti – toalety a sprchy, které jsou rovněž vyznačeny šedou barvou
    Spotřebitel V souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku, každý Člen, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s JIC
    Web Webové stránky KUMSTu www.kumstbrno.cz
  2. Účel Obchodních podmínek
   1. Účelem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností založených Smlouvou, která upravuje vztah mezi JIC a tebou jako Členem, pokud sis prostřednictvím Rezervačního systému objednal/a účast na Akci.
 2. OBJEDNÁVKA ÚČASTI NA AKCI A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Pro objednávku účasti na Akci musíš mít vytvořený Členský účet postupem podle odst. 4.1.1. Nabídka Akcí je zveřejněna na Webu. Objednat konkrétní účast na Akci lze prostřednictvím Členské zóny.
  2. Pro objednání účasti na Akci prostřednictvím Členské zóny po přihlášení do Členského účtu si vybereš účast na příslušnou Akci v požadovaném datu z nabídky umístěné na Webu. Objednávku odešleš kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko Členské zóny. Před odesláním objednávky musíš vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde.
  3. Objednávku účasti na Akci je možné provést pouze prostřednictvím Členské zóny.
  4. Před odesláním objednávky je ti umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jsi do objednávky vložil, a to i s ohledem na tvou možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze účast na Akci, která není v nabídce Webu označená jako „nedostupná“.
  5. Objednávka účasti na Akci prostřednictvím Členské zóny je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy. O převzetí objednávky dostaneš potvrzení na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Okamžikem učinění objednávky je Smlouva uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti.
  6. Na základě uhrazení ceny za účast na Akci je ti vystaveno a zasláno  na e-mailovou adresu uvedenou v tvém Členském účtu elektronické potvrzení o registraci na Akci.
  7. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
  8. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu JIC, přičemž máš k těmto údajům přístup na základě žádosti.
  9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáš, a nejsou hrazeny JICem.
  10. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.
 3. ÚČAST NA AKCI
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran
   1. JIC se zavazuje poskytnout ti jako účastníkovi Akce služby spočívající v zajištění místa pro účastníka na Akci včetně všech služeb uvedených v popisu Akce na Webu. Součástí těchto služeb je zejména poskytnutí prostor, zajištění lektora, přednášejícího nebo jiného vedení Akce, zajištění organizace a programu, poskytnutí materiálů.
   2. Jako účastník Akce se zavazuješ zaplatit za Akci sjednanou cenu, dodržovat podmínky účasti na Akci a Provozní řád KUMST, respektovat pokyny organizátorů, dodržovat stanovený program Akce, nerušit průběh a konání Akce, a nepoškozovat majetek, zdraví a zájmy JICu, dalších účastníků Akce nebo jakýchkoli dalších osob nacházejících se v prostorách konání Akce.
   3. Jako účastník Akce bereš na vědomí, že JIC neodpovídá za obsah, kvalitu nebo přínos Akce pro tebe. Součástí plnění ze strany JIC v žádném případě není zajištění ti obchodních příležitostí, zprostředkování kontaktů nebo jiné obdobné plnění, a JIC nenese žádnou odpovědnost za případné obchodní vztahy uzavřené mezi jednotlivými účastníky nebo organizátory Akce.
   4. Jako účastník jsi srozuměn a souhlasíš s tím, že po uzavření Smlouvy může dojít ze strany JIC ke zrušení, změně místa nebo času konání Akce, nebo ke změně programu Akce, případně přednášejícího/lektora. O takových případných změnách je JIC povinen tě včas informovat.
   5. JIC neodpovídá za újmu na tvých věcech odložených v prostorech konání Akce. Součástí plnění JIC není poskytnutí šaten nebo jiných obdobných prostor. Plně odpovídáš za veškeré věci, které do prostor konání Akce vneseš.
   6. JIC neodpovídá za újmu na tvém zdraví, která je způsobena v prostorech konání Akce třetí osobou nebo tebou samotným.
  2. Platební podmínky
   1. Cena za účast na Akci nezahrnuje náklady spojené s ubytováním v místě konání Akce, náklady na dopravu v souvislosti s Akcí a další poplatky a náklady spojené s doručením potvrzení o registraci na Akci.
   2. Cena účasti na Akci je uvedena v nabídce jednotlivé Akce na Webu, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu.
   3. Zavazuješ se uhradit cenu za účast na příslušné Akci ve lhůtě do 10 minut od uzavření Smlouvy platební kartou prostřednictvím online platební brány v Členské zóně. Při platbě pomocí Platební brány do rozhraní Platební brány zadáš číslo platební karty, datum platnosti a CVC kód, následně můžeš být požádán o zadání číselného kódu, který obdržíš SMSkou od své banky.O provedené platbě ti přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle tohoto odstavce, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.
  3. Storno podmínky
   1. V případě, že JIC Akci zruší, JIC tě neprodleně informuje o této skutečnosti prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v tvém Členském účtu. Okamžikem doručení oznámení JIC odstupuje od Smlouvy.
   2. Svou objednávku na účast na Akci můžeš jako účastník Akce stornovat (odstoupit od Smlouvy) pouze s předstihem, a to minimálně 24 hodin do plánovaného začátku Akce. V případě, že objednávku v této lhůtě nestornuješ,  nevzniká ti nárok na vrácení ceny účasti na Akci nebo jiného plnění ze strany JIC.
   3. V případě odstoupení od Smlouvy ti JIC do 14 dnů od okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy vrátí ti 100 % ceny Akce. O tom, jakým způsobem ti bude cena vrácena, tě JIC informuje e-mailem na adresu uvedenou v tvém Členském účtu.
   4. Objednávku můžeš stornovat (odstoupit od Smlouvy) za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách prostřednictvím Členské zóny v rozhraní Moje doklady a kliknutím na tlačítko Stornovat u příslušné objednávky. O provedení storna objedávky za JIC neprodleně zašle na e-mail uvedený ve tvém Členském účtu potvrzení společně s opravným daňovým dokladem (dobropisem). Peníze ti budou automaticky vráceny z Platební brány na účet, ze kterého jsi platbu za stornovanou účast na Akci provedl. Pro případné reklamace plateb nebo dotazy k platbám se můžeš obrátit na poskytovatele Platební brány uvedeného v čl. 1.1.2.
   5. V případě, že se nemůžeš Akce účastnit z jakéhokoliv důvodu na tvé straně, nebude ti vrácena cena ani jakékoliv jiné plnění ze strany JIC.
   6. Spotřebitel jako účastník Akce nemá dle ustanovení §  1837 písm. j) nárok na odstoupení od Smlouvy postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
  4. Výpověď Smlouvy
   1. Pokud některá Smluvní straně hrubě poruší Smlouvu, je druhá strana oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností výpovědí zaslanou na e-mail druhé Smluvní strany.
  5. Reklamace a práva z vadného plnění
   1. V případě účasti na Akci se podle § 1923 občanského zákoníku můžeš tehdy, pokud je vada našeho plnění ostranitelná, domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Pokud vadu nelze odstranit a ani kvůli tomu nelze účast na Akci řádně využít, můžeš se domáhat přiměřené slevy z ceny za účast na Akci. Vadou našeho plnění není zejména obsah Akce, změna v programu Akce nebo osobě vystupující na Akci, kvalita nebo přínos Akce.
   2. Uplatnit reklamaci je možné prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu hello@kumstbrno.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jsi měl možnost vadu zjistit, nejpozději ale do 6 měsíců od poskytnutí Služby. Na základě odeslání reklamačního formuláře obdržíš potvrzení o přijetí reklamace na e-mail uvedený v tvém Členském účtu.
   3. JIC o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady přiměřená druhu Služby. Reklamaci včetně odstranění vady JIC vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením Smlouvy ze strany JIC.
 4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  1. Práva a povinnosti Člena
   1. Aby ses stal Členem, musíš mít Členský účet, který lze vytvořit následujícími způsoby:
    1. v případě, že jsi s JIC uzavřel smlouvu o podnájmu prostor v objektu KUMST, vytvoří tvůj Členský účet automaticky recepce KUMST a předá ti k němu heslo při předání klíčů od příslušného předmětu podnájmu dle takové smlouvy; po předání Členského účtu recepcí KUMST jsi povinen si heslo změnit; nebo
    2. vyplněním a odesláním registračního formuláře v Rezervačním systému na Webu; o vytvoření Členského účtu ti JIC prostřednictvím e-mailu zadaného do registračního formuláře neprodleně zašle potvrzení.
   2. Jako Člen máš právo objednat si Službu.
   3. Zrušení Členského účtu lze provést kdykoliv, a to prostřednictvím zaslání žádosti o zrušení Členského účtu na e-mail : hello@kumstbrno.cz
   4. Zrušením Členského účtu není dotčena platnost již uzavřených Smluv.
  2. Zpracování osobních údajů
   1. Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracovává JIC osobní údaje Člena či jeho zástupce a informace o právech Člena či jeho zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách KUMSTu [https://www.kumstbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/].
  3. Komunikace a doručování
   1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámily prostřednictvím Členské zóny.
  4. Kontaktní údaje JIC:
   a) adresa pro doručování JIC, zájmové sdružení právnických osob
   Purkyňova 649/127
   612 00 Brno
   b) adresa elektronické pošty Cy3ggku, jic@jic.cz
   c) telefon +420 776 875 043
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Případná odchylná ustanovení uvedená na webu KUMST mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
  2. Právní vztahy mezi Členem a JICem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
  3. JIC je vázán Etickým kodexem JIC, který je dostupný na Webu.
  4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
  5. JIC si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Obchodních podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit v Členské zóně a e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 7 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout zrušením Členského účtu. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Obchodních podmínek. Změna  Obchodních podmínek se nedotýká Smluv uzavřených před touto změnou. Pokud Člen nové znění Obchodních podmínek neodmítne, pak takové znění akceptoval. Smlouvy uzavřené po změně Obchodních podmínek se řídí zněním Obchodních podmínek účinným po této změně.
  6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 8. 2021.

Zavazuješ se uhradit cenu za účast na příslušné Akci způsobem a ve lhůtě do 10 minut od uzavření Smlouvy platební kartou prostřednictvím online Platební brány v Členské zóně. Při platbě pomocí Platební brány do rozhraní Platební brány zadáš číslo platební karty, její datum platnosti a CVC kód, následně můžeš být požádán/a o zadání číselného kódu, který obdržíš SMSkou od své banky. Oprovedené platbě ti přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle tohoto odstavce, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.