Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky kreativního hubu KUMST

provozovaného JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Základní ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „JIC“) a Členem.

   2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akce

Vzdělávací, společenská, nebo jiná akce pořádaná JIC nebo třetí osobou pod záštitou KUMSTu v objektu KUMST nebo v jiném místě 

Coworkingové místo

Pracovní místo sestávající z pracovního stolu a židle nacházející se v Coworkingových prostorách včetně jakéhokoliv dalšího vybavení ve vlastnictví JIC, které se na Coworkingovém místě nachází

Coworkingové prostory

Sdílené pracovní prostory nacházející se v objektu KUMST 

Člen

Osoba, která má zřízený Členský účet v Rezervačním systému

Členská zóna

Členská zóna KUMST v Rezervačním systému na Webu

Členský účet

Účet Člena v Rezervačním systému vytvořený na základě registrace Člena do Rezervačního systému

Kulturní a kreativní průmysly

Zejména tvůrčí profese a kulturní a kreativní průmysly (architektura, design, móda, film, herní vývoj, knižní trh, kreativní reklama, hudba, rozhlas a televize aj.)

KUMST

Kreativní hub KUMST v objektu budovy občanské vybavenosti č. p. 496, nacházející se na adrese Údolní 496/19a, 602 00 Brno, na pozemku parc. č. 744 (dále jen „Budova A“), a budovy občanské vybavenosti č. p. 495, nacházející se na adrese Údolní 495/19, 602 00 Brno, na pozemku parc. č. 747 (dále jen „Budova B“), vše zapsané na LV č. 60 v katastrálním území Město Brno, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

Movitá věc

Pronajatelný kus movitého majetku JIC určený k užití v objektu KUMST Členem v rámci jeho užívání objektu KUMST na základě jiné smlouvy uzavřené s JIC

Provozní řád KUMST

Provozní řád objektu KUMST platný ke dni poskytnutí Služby dostupný na Webu

Reklamační formulář

Online fomulář nacházející se v Členské zóně sloužící pro podání reklamace Členem z důvodu vady Služby.

Rezervační systém

Online rezervační systém dostupný na Webu

Situační plánek

Situační plánek objektu KUMST dostupný na Webu

Služby

Jednotlivé služby nabízené ze strany JIC prostřednictvím Webu, kterými jsou:

 • účast na Akci

 • nájem Movité věci 

 • denní nájem Coworkingového místa

 • nájem Zasedací místnosti

Smlouva

Smlouva uzavírána mezi JIC a Členem na základě objednávky Člena uskutečněné prostřednictvím Rezervačního systému způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách

Smluvní strany

JIC a Člen 

Společné prostory

Prostory společně využívané JIC, Členem, ostatními klienty a návštěvníky objektu KUMST, které jsou vyznačeny šedou barvou na Situačním plánku. Mezi společné prostory se též zahrnují sociální místnosti – toalety a sprchy, které jsou rovněž vyznačeny šedou barvou

Spotřebitel

v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku, každý Člen, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s JIC

Web

Webové stránky KUMSTu www.kumstbrno.cz

Zasedací místnost

Následující zasedací místnosti nacházející se v objektu KUMSTu včetně jejich vybavení: 

 • sdílená zasedací místnost „A“ v 1. NP Budovy A (místnost č.107); výměra místnosti 19,1 m2

 • sdílená zasedací místnost „B“ v 1. NP Budovy A (místnost č.125); výměra místnosti je 22,6 m

 • sdílená zasedací místnost „C“ v 2. NP Budovy A (místnost č.224); výměra místnosti je 18,4 m2 

 • sdílená zasedací místnost „D“ v 3. NP Budovy A (místnost č.311); výměra místnosti je 21,7 m2 

 • sdílená zasedací místnost „E“ v 3. NP Budovy A (místnost č.303); výměra místnosti je 18,8 m2 

 1. Účel Obchodních podmínek

  1. Účelem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností založených Smlouvou, která upravuje vztah mezi JIC a tebou jako Členem, pokud sis prostřednictvím Rezervačního systému objednal/a jednu ze Služeb.

 2. Objednávka Služby a uzavření Smlouvy

  1. Pro objednávku kterékoliv Služby musíš mít vytvořený Členský účet postupem podle odst. 7.1.2.. Nabídka Služeb je zveřejněna na Webu. Objednat konkrétní Službu lze prostřednictvím Členské zóny.

  2. Pro objednání Služby prostřednictvím Členské zóny po přihlášení do Členského zóny účtu si vybereš příslušnou Službu v požadovaném rozsahu nebo datu z nabídky umístěné na Webu. Objednávku odešleš kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko Členské zóny. Před odesláním objednávky musíš vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k  odeslání objednávky nedojde.

  3. Před odesláním objednávky je ti umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jsi do objednávky vložil, a to i s ohledem na tvou možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze Službu, které není v nabídce Webu označená jako „nedostupná“.

  4. Objednávka Služby prostřednictvím Členské zóny je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy. O převzetí objednávky dostaneš potvrzení na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Okamžikem učinění objednávky je Smlouva uzavřena a  nabývá platnosti a účinnosti.

  5. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

  6. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu JIC, přičemž máš k těmto údajům přístup na základě žádosti.

  7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáš, a nejsou hrazeny JICem.

  8. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.

 

 1. ÚČAST NA AKCI 

  1. Objednávka účasti na Akci

   1. Objednávku účasti na akci je možné provést pouze prostřednictvím Členské zóny.

   2. Na základě uhrazení ceny za účast na Akci je ti vystavenoa a zaslánoa  na e-mailovou adresu uvedenou v tvém Členském účtu elektronická elektronické potvrzení o registraci vstupenka na Akci.

  2. Práva a povinnosti Smluvních stran

   1. JIC se zavazuje poskytnout ti jako účastníkovi Akce služby spočívající v zajištění místa pro účastníka na Akci včetně všech služeb uvedených v popisu Akce na Webu. Součástí těchto služeb je zejména poskytnutí prostor, zajištění lektora, přednášejícího nebo jiného vedení Akce, zajištění organizace a programu, poskytnutí materiálů. 

   2. Jako účastník Akce se zavazuješ zaplatit za Akci sjednanou cenu, dodržovat podmínky účasti na Akci a Provozní řád KUMST, respektovat pokyny organizátorů, dodržovat stanovený program Akce, nerušit průběh a konání Akce, a nepoškozovat majetek, zdraví a zájmy JICu, dalších účastníků Akce nebo jakýchkoli dalších osob nacházejících se v prostorách konání Akce.

   3. Jako účastník Akce bereš na vědomí, že JIC neodpovídá za obsah, kvalitu nebo přínos Akce pro tebe. Součástí plnění ze strany JIC v žádném případě není zajištění ti obchodních příležitostí, zprostředkování kontaktů nebo jiné obdobné plnění, a JIC nenese žádnou odpovědnost za případné obchodní vztahy uzavřené mezi jednotlivými účastníky nebo organizátory Akce.

   4. Jako účastník jsi srozuměn a souhlasíš s tím, že po uzavření Smlouvy může dojít ze strany JIC ke zrušení, změně místa nebo času konání Akce, nebo ke změně programu Akce, případně přednášejícího/lektora. O takových případných změnách je JIC povinen tě včas informovat.

   5. JIC neodpovídá za újmu na tvých věcech odložených v prostorech konání Akce. Součástí plnění JIC není poskytnutí šaten nebo jiných obdobných prostor. Plně odpovídáš za veškeré věci, které do prostor konáníá Akce vneseš.

   6. JIC neodpovídá za újmu na tvém zdraví, která je způsobena v prostorech konání Akce třetí osobou nebo tebou samotným.

  3. Platební podmínky

   1. Cena za účast na Akci nezahrnuje náklady spojené s ubytováním v místě konání Akce, náklady na dopravu v souvislosti s Akcí a další poplatky a náklady spojené s doručením potvrzení o registracivstupenky na Akci.

  4. Storno podmínky

   1. V případě, že JIC Akci zruší, JIC tě neprodleně informuje o této skutečnosti prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v tvém Členském účtu. Okamžikem doručení oznámení JIC odstupuje od Smlouvy.

   2. Od Smlouvy můžeš jako účastník Akce odstoupit pouze v případě, že JIC:

    1. změní místo pořádání Akce;

    2. změní termín konání Akce.

Pokud kterákoliv z těchto situací nastane, JIC tě informuje alespoň 10 dní před původním datem konání Akce prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v tvém Členském účtu o této skutečnosti a o možnosti z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení takového oznámení. V případě, že ve lhůtě od Smlouvy neodstoupíš, souhlasíš tím se změnou podmínek konání Akce a nevzniká ti nárok na vrácení ceny Akce nebo jiného plnění ze strany JIC.

 1. V případě odstoupení od Smlouvy ti JIC do 14 dnů od okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy vrátí ti 100 % ceny Akce. O tom, jakým způsobem ti bude cena vrácena, tě JIC informuje e-mailem na adresu uvedenou v tvém Členském účtu.

 2. V případě, že se nemůžeš Akce účastnit z jakéhokoliv důvodu na tvé straně, nebude ti vrácena cena ani jakékoliv jiné plnění ze strany JIC.

 3. Spotřebitel jako účastník Akce nemá dle ustanovení §  1837 písm. j) nárok na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu.

 1. NÁJEM MOVITÉ VĚCI

  1. Objednávka nájmu Movité věci

   1. Objednávku nájmu Movité věci je možné objednat pouze prostřednictvím Členské zóny.

   2. Na základě uhrazení ceny za nájem Movité věci je ti vystaveno a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v tvém Členském účtu potvrzení o objednávce.

  2. Předmět a účel nájmu

   1. JIC se Smlouvou zavazuje přenechat ti na určitou dobu užívání Movité věci v prostorech objektu KUMST a ty se zavazuješ předem uhradit za to JIC sjednanou cenu za celou dobu nájmu. 

   2. Movitou věc je možné používat pouze v souladu s účelem, ke kterému byla vyrobena.

  3. Platební podmínky

   1. Cena za nájem Movité věci je stanovena jako součin denní sazby za nájem Movité věci a doby trvání nájmu určené ve dnech, přičemž nezahrnuje případné náklady spojené s přemisťováním Movité věci.

 2. DENNÍ NÁJEM COWORKINGOVÉHO MÍSTA

  1. Objednávka nájmu Coworkingového místa

   1. Objednávku nájmu Coworkingového místa je možné provést pouze prostřednictvím Členské zóny. Člen si může objednat na konkrétní čas nájem pouze 1 Coworkingového místa.

   2. Na základě uhrazení ceny za nájem Coworkingového místa je ti vystaveno a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v tvém Členském účtu potvrzení o objednávce.

  2. Předmět a účel nájmu Coworkingového místa

   1. JIC se Smlouvou zavazuje ti na dobu jednoho dne v době otevíracích hodin Coworkingových prostor od 9:00 do 16:00 přenechat užívání 1 Coworkingového místa v prostorech objektu KUMST a ty se zavazuješ předem uhradit za to JIC sjednanou cenu za celou dobu nájmu. Součástí nájmu je oprávnění užívat Společné prostory. 

   2. Můžeš využívat Coworkingové místo k výkonu tvé podnikatelské činnosti nebo jiné pracovní činnosti spadajících do Kulturních a kreativních průmyslů.

   3. Do Coworkingových prostor nesmíš vpustit třetí osoby, které nejsou nájemníky či podnájemníky coworkingového místa, s výjimkou tvých zaměstnanců.

  3. Platební podmínky

   1. Cena za nájem Coworkingového místa je stanovena jako cena za 1 den užívání Coworkingového místa, přičemž zahrnuje platbu za následující služby: dodávky tepla, dodávky vody, dodávky elektrické energie, odvoz a odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, a úklid společných prostor a internet. Ostatní služby související s užíváním Coworkingového místa si zajistíš sám na vlastní náklad.

 3. NÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

  1. Objednávka nájmu Zasedací místnosti

   1. Objednávku nájmu Zasedací místnosti je možné provést pouze prostřednictvím Členské zóny. Člen si může objednat na konkrétní čas nájem pouze 1 Zasedací místnosti.

   2. Na základě uhrazení ceny za nájem Zasedací místnosti je ti vystaveno a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v tvém Členském účtu potvrzení o objednávce.

  2. Předmět a účel nájmu Zasedací místnosti

   1. JIC se Smlouvou zavazuje přenechat ti na určitou dobu užívání současně výhradně 1 Zasedací místnosti v prostorech objektu KUMST a ty se zavazuješ předem uhradit za to JIC sjednanou cenu za celou dobu nájmu. Součástí nájmu je oprávnění užívat Společné prostory.

   2. Můžeš využívat Zasedací místnosti k pořádání porad, jednání, seminářů, workshopů, prezentačním akcím apod. v rámci tvé podnikatelské nebo jiné pracovní činnosti spadající do Kulturních a kreativních průmyslů.  Zasedací místnost není možné využívat k účelům, které jsou ve zřejmém rozporu s běžným účelem jejich užívání.   

  3. Platební podmínky

   1. Cena za nájem Zasedací místnosti je stanovena jako součin hodinové sazby za nájem Zasedací místnosti a doby trvání nájmu určené v hodinách, přičemž zahrnuje platbu za následující služby: dodávky tepla, dodávky vody, dodávky elektrické energie, odvoz a odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, a úklid společných prostor a internet. Ostatní služby související s užíváním Zasedací místnosti si zajistíš sám na vlastní náklad.

 4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO NÁJEM MOVITÉ VĚCI, DENNÍ NÁJEM COWORKINGOVÉHO MÍSTA A NÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

  1. Práva a povinnosti Smluvních stran

   1. Nejsi oprávněn poskytnout Movitou věc, Coworkingové místo nebo Zasedací místnost k užívání třetí osobě s výjimkou tvých zaměstnanců a tvých návštěvníků; tím není dotčen odst. 4.2.3..

   2. Odpovídáš za škodu způsobenou JIC poškozením Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti nebo jejich vybavení neodborným zacházením nebo ztrátou nebo odcizením jejich vybavení či příslušenství nebo způsobenou na Movité věci nebo Zasedací místnosti či jejich vybavení či příslušenství třetími osobami.

   3. JIC neodpovídá za škody způsobené pronájmem Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti a nenese žádnou odpovědnost za škody na tvém zdraví a majetku, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti.

   4. JIC neodpovídá za škodu na věcech odložených na Coworkingovém místě nebo v Zasedací místnosti nebo v/na Movité věci tebou, tvými zaměstnanci nebo návstěvami. Součástí plnění JIC není poskytnutí šaten nebo jiných obdobných prostor. Plně odpovídáš za veškeré věci, které na Coworkingové místo nebo do Zasedací místnosti či do Movité věci nebo na ni vneseš.

   5. Nejsi oprávněn provádět na Movité věci, Coworkingovém místě nebo Zasedací místnosti či jejich vybavení jakékoliv úpravy nebo opravy. Jsi povinen JIC bezodkladně vyrozumět o závadách Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti či jejich vybavení a potřebě provedení oprav a úprav prostřednictvím Členské zóny a předat Movitou věc, Coworkingové místo nebo Zasedací místnost či jejich vybavení za tím účelem JIC. Náklady na tyto opravy a úpravy neseš sám, pokud vznikly z důvodu na tvé straně.

   6. JIC je oprávněn provádět kontrolu Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti za účelem ověření dodržování právních předpisů a pravidel pro provádění a zabezpečování požární ochrany v objektu KUMST a vstupovat do Coworkingových prostor, příslušných prostor Zasedací místnosti nebo v nichž se nachází Movitá věc za účelem ochrany života, zdraví a majetku.

  2. Předání a převzetí Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti

   1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazují se k předání a převzetí Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti v den začátku doby trvání nájmu Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti. Na konkrétním dni a času předání a převzetí se Smluvní strany dohodnou, jinak určí den a čas předání JIC. Nedostavíš-li se k předání a převzetí, považuje se Movitá věc, Coworkingové místo nebo Zasedací místnost za předané a převzaté okamžikem, kdy mělo nejpozději dojít k předání a převzetí dle Smlouvy. O předání a převzetí Smluvní strany sepíší protokol.

   2. Při skončení nájmu Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti se zavazuješ JIC předat Movitou věc, Coworkingové místo nebo Zasedací místnost vyklizené, a v řádném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání a převzetí bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol.

  3. Storno podmínky

   1. V případě, že budeš chtít nájem Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti zrušit před počátkem doby nájmu, musíš tak učinit stornem objednávky s  předstihem, a to minimálně:

    1. 24 hodin do plánovaného začátku doby nájmu v případě nájmu Movité věci nebo Zasedací místnosti;

    2. 72 hodin do plánovaného začátku doby nájmu v případě nájmu Coworkingového místa. 

24 hodin do plánovaného začátku doby nájmu stornem objednávky.  V případě, že objednávku v této těchto lhůtáchě nestornuješ, bude ti účtován  stornopoplatek ve výši 100 % ceny za nájem Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti. 

 1. V případě, že doba trvání nájmu Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti neskončila před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení Spotřebitelem od Smlouvy bez udání důvodů, může Spotřebitel do uplynutí této lhůty odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ohledně zbývající doby trvání nájmu Movité věci, Coworkingového místa nebo Zasedací místnosti. 

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  1. Práva a povinnosti Člena

   1. Aby ses stal Členem, musíš si vytvořitmít Členský účet, který lze vytvořit následujícími způsoby:

a)  v případě, že jsi s JIC uzavřel smlouvu o podnájmu prostor v objektu KUMST nebo smlouvu o podnájmu pracovního místa v coworkingu, vytvoří tvůj Členský účet automaticky recepce KUMST a předá ti k němu heslo při předání klíčů od příslušného předmětu podnájmu dle takové smlouvy; po předání Členského účtu recepcí KUMST jsi povinen si heslo změnit; nebo

b) vyplněním a odesláním registračního formuláře v Rezervačním systému na Webu; o. O vytvoření Členského účtu ti JIC prostřednictvím e-mailu zadaného do registračního formuláře neprodleně zašle potvrzení..

 1. Jako Člen máš právo objednat si Službu.

 2. Zrušení Členského účtu lze provést kdykoliv, a to prostřednictvím Členské zóny v rozhraní Můj účet kliknutím na zrušitzaslání žádosti o zrušení Členský Členského účetu. na e-mail : …

 3. Zrušením Členského účtu není dotčena platnost již uzavřených Smluv.

 1. Platba za Služby

  1. Cena Služeb je uvedena v nabídce jednotlivé Služby na Webu, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu.

  2. Zavazuješ se uhradit cenu příslušnou Službu způsobem a ve lhůtě do 10 minut od uzavření Smlouvy prostřednictvím online platebního terminálu v Členské zóně. O provedené platbě ti přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle předchozí věty, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.

 2. Reklamace Služby a práva z vadného plnění

  1. V případě účasti na Akci se podle § 1923 občanského zákoníku můžeš tehdy, pokud je vada našeho plnění ostranitelná, Pokud je vada v plnění příslušné Služby ze strany JIC odstranitelná, můžeš se domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny, podle povahy Služby. Pokud vadu nelze odstranit a ani kvůli tomu nelze Službu účast na Akci řádně využít, můžeš buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny za Službuza účast na Akci. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od účasti na Akci odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Vadou našeho plnění není zejména obsah Akce, změna v programu Akce nebo osobě vystupující na Akci, kvalita nebo přínos Akce.

  2. V případě Služeb spočívajících v nájmu máš podle § 2208 občanského zákoníku právo na to, aby JIC vadu odstranil, pokud řádně a včas JIC oznámíš vadu.  Neodstraní-li JIC vadu bez zbytečného odkladu, takže můžeš věc užívat jen s obtížemi, máš právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo můžeš provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, máš právo na prominutí nájemného nebo můžeš nájem vypovědět bez výpovědní doby.

  3. Reklamovat Uplatnit reklamaci Službyu je možné prostřednictvím vyplnění a odeslání Reklamačního formuláře nebo na recepci KUMSTue-mailu zaslanémho na adresu , a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jsi měl možnost vadu Služby zjistit, nejpozději ale do 6 měsíců od poskytnutí Služby. Na základě odeslání reklamačního formuláře obdržíš potvrzení o přijetí reklamace na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. 

  4. JIC o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady přiměřená druhu Služby. Reklamaci včetně odstranění vady JIC vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením Smlouvy ze strany JIC.

 3. Storno objednávky

  1. Objednávku můžeš stornovat za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách prostřednictvím Členské zóny v rozhraní Moje objednávky doklady a kliknutím na tlačítko Stornovat u příslušné objednávky. O provedení storna objedávky za JIC neprodleně zašle na e-mail uvedený ve tvém Členském účtu potvrzení společně s opravným daňovým dokladem (dobriopisem). Peníze ti budou automaticky vráceny z platební brány na účet, ze kterého jsi platbu za stornovanou Službu provedl.

 4. Výpověď

  1. Pokud některá Smluvní straně hrubě poruší Smlouvu, je druhá strana oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností výpovědí zaslanou na e-mail druhé Smluvní strany.

 5. Odstoupení od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy můžeš, pokud se JIC dopustí podstatného porušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, nebo pokud tak stanovují tyto Obchodní podmínky. Odstoupení od Smlouvy je možné provést prostřednictvím oznámení o odstoupení od Smlouvy v Členské zóně, přičemž odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti odesláním oznámení.

 1. Pokud jako Spotřebitel můžeš odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů, můžeš tak učinit i odesláním zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který se nachází v Členské zóně a jeho vzor také tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek, e-mailem na adresu …. Přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.

 2. JIC Spotřebiteli vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele přijal. JIC není povinen vracet poměrnou část ceny Služby odpovídající takové části plnění Služby, které se již uskutečnilo do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 3. Pokud je v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem bez udání důvodů vracena věc, která je předmětem Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s jejím navrácením, pokud věc nemůže být vrácena obvyklou poštovní cestou.

 1. Souhlas spotřebitele

  1. V případě, že mezi datem objednávky Služby nájmu Coworkingového místa, Zasedací místnosti nebo Movité věci a sjednaným datem poskytnutí objednané Služby uplyne doba kratší než 14 dní, Spotřebitel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí se splněním Služby ze strany JIC ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodů. V případě, že JIC Službu v této lhůtě splnil, Spotřebitel nemá z tohoto důvodu právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 2. Zpracování osobních údajů

  1. Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracovává JIC osobní údaje Člena či jeho zástupce a informace o právech Člena či jeho zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách KUMSTu [https://www.kumstbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/]. 

 3. Komunikace a doručování

  1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámily prostřednictvím Členské zóny.

 4. Kontaktní údaje JIC:

a) adresa pro doručování

JIC, zájmové sdružení právnických osob
Purkyňova 649/127

612 00 Brno

b) adresa elektronické pošty

c) telefon

 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Případná odchylná ustanovení uvedená na webu KUMST mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

  2. Právní vztahy mezi Členem a JICem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

  3. JIC je vázán Etickým kodexem JIC, který je dostupný na Webu.

  4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

 2. JIC si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Obchodních podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit v Členské zóně a e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 7 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout zrušením Členského účtu. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Obchodních podmínek. Změna  Obchodních podmínek se nedotýká Smluv uzavřených před touto změnou. Pokud Člen nové znění Obchodních podmínek neodmítne, pak takové znění akceptoval. Smlouvy uzavřené po změně Obchodních podmínek se řídí zněním Obchodních podmínek účinným po této změně.

 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne [doplňte nové datum účinnosti Podmínek].

 

 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Vzor formuláře pro odsotupení od smlouvy Spotřebitelem

 

PŘÍLOHA 1 – VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

JIC, zájmové sdružení právnických osob

IČO: 711 80 478

se sídlem: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 BrnoOznámení o odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby

 

Dne ………. jsem si na prostřednictvím vašeho Rezervačního systému objednal/a službu [vyberte příslušnou službu: nájmu Movité věci/nájmu Zasedací místnosti/nájmu Coworkingového místa], číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Datum poskytnutí služby je ……………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání ceny za službu ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.V ………. dne ……….


Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

Přílohy:

Doklad o objednání služby