Obchodní podmínky kreativního hubu KUMST
pro PODNÁJEM COWORKINGOVÉHO MÍSTA

provozovaného JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Základní ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „JIC“) a Členem.
   2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
    Coworkingové místo Sdílené pracovní místo sestávající z pracovního stolu a židle nacházející se v Coworkingových prostorách včetně jakéhokoliv dalšího vybavení ve vlastnictví JIC, které se na Coworkingovém místě nachází
    Coworkingové prostory Sdílené pracovní prostory nacházející se v objektu KUMST v kanceláři č. 212 s názvem „Coworking“ nacházející se v 2. nadzemním podlaží Budovy A
    Člen Osoba, která má zřízený Členský účet v Rezervačním systému
    Členská zóna Členská zóna KUMST v Rezervačním systému na Webu
    Členský účet Účet Člena v Rezervačním systému vytvořený na základě registrace Člena do Rezervačního systému
    Denní sazba nájemného Má význam dle odstavce 2.2.1 Obchodních podmínek
    Dlouhodobý podnájem Coworkingového místa Má význam dle odstavce 2.1.2 Obchodních podmínek
    Kulturní a kreativní průmysly Zejména tvůrčí profese a kulturní a kreativní průmysly (architektura, design, móda, film, herní vývoj, knižní trh, kreativní reklama, hudba, rozhlas a televize aj.)
    KUMST Kreativní hub KUMST, kterým se rozumí centrum kombinující podporu podnikání s dalšími vzdělávacími službami pro třetí osoby, zejména podnikatele, a se zajištěním potřebného pracovního zázemí, a to zejména pro tvůrčí profese a Kulturní a kreativní průmysly, v objektu budovy občanské vybavenosti č. p. 496, nacházející se na adrese Údolní 496/19a, 602 00 Brno, na pozemku parc. č. 744 (dále jen „Budova A“), a budovy občanské vybavenosti č. p. 495, nacházející se na adrese Údolní 495/19, 602 00 Brno, na pozemku parc. č. 747 (dále jen „Budova B“), vše zapsané na LV č. 60 v katastrálním území Město Brno, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, jejímž je JIC podle smlouvy o nájmu ze dne 18. 12. 2018, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Vysokým učením technickým v Brně, IČO: 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, výlučným nájemcem
    Otevírací hodiny Znamená otevírací hodiny Coworkingových prostor každý Pracovní den od 9:00–16:00 hodin pro první den nového Člena v Coworkingovém prostoru 8:30–19:00 hodin pro další dny Člena v Coworkingovém prostoru
    Platební brána Online platební brána provozovaná společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3755. Bližší informace o platební bráně najdeš na webu https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Kontaktní údaje jsou ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267
    Pracovní den Znamená den, který nepřipadá na víkend, státní svátek nebo den, kdy je KUMST zavřený
    Provozní řád KUMST Provozní řád objektu KUMST platný ke dni poskytnutí Služby dostupný na Webu
    Reklamační formulář Online fomulář nacházející se v Členské zóně sloužící pro podání reklamace Členem z důvodu vady Služby
    Rezervační systém Online rezervační systém dostupný na Webu
    Situační plánek Situační plánek objektu KUMST dostupný na Webu
    Služba Znamená podnájem Coworkingového místa
    Smlouva Smlouva uzavírána mezi JIC a Členem na základě objednávky Člena uskutečněné prostřednictvím Rezervačního systému způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách
    Smluvní strany JIC a Člen
    Soupis poskytovaných služeb včetně ceníku Soupis poskytovaných služeb včetně ceníku dostupný na Webu
    Společné prostory Prostory společně využívané JIC, Členem, ostatními klienty a návštěvníky objektu KUMST, které jsou vyznačeny šedou barvou na Situačním plánku. Mezi společné prostory se též zahrnují sociální místnosti – toalety a sprchy, které jsou rovněž vyznačeny šedou barvou
    Spotřebitel V souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku, každý Člen, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s JIC
    Web Webové stránky KUMSTu www.kumstbrno.cz
  2. Účel Obchodních podmínek
   1. Účelem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností založených Smlouvou, která upravuje vztah mezi JIC a tebou jako Členem, pokud sis prostřednictvím Rezervačního systému objednal/a Službu.
  3. Objednávka Služby a uzavření Smlouvy
   1. Pro objednávku kterékoliv Služby musíš mít vytvořený Členský účet postupem podle odst. 3.1.1. Nabídka Služeb je zveřejněna na Webu. Objednat konkrétní Službu lze prostřednictvím Členské zóny.
   2. Pro objednání Služby prostřednictvím Členské zóny po přihlášení do Členského účtu si vybereš příslušnou Službu v požadovaném rozsahu nebo data z nabídky umístěného na Webu. Objednávku odešleš kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko Členské zóny. Před odesláním objednávky musíš vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde.
   3. Objednávku Služby je možné provést pouze prostřednictvím Členské zóny. Podnájem Coworkingového místa lze na konkrétní čas objednat pouze v rozsahu jednoho (1) místa, přičemž se může jednat o kterékoliv Coworkingové místo, které je v Coworkingových prostorech  pro daný čas k dispozici.
   4. Veškeré objednávky je možné provádět vždy maximálně na 6 měsíců dopředu ode dne provedení objednávky. Coworkingové místo je v rámci jedné objednávky možné objednat buď:
        a) pro období v maximální délce 23 dnů (podnájem přitom nemusí nutně trvat bez přerušení celé toto období); nebo
        b) pro nepřerušované období jednoho měsíce.
   5. Před odesláním objednávky je ti umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jsi do objednávky vložil, a to i s ohledem na tvou možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze Službu, které není v nabídce Webu označená jako „nedostupná“.
   6. Objednávka Služby prostřednictvím Členské zóny je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy. O převzetí objednávky dostaneš potvrzení na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Okamžikem učinění objednávky je Smlouva uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti.
   7. Na základě uhrazení ceny za Službu je ti vystaveno a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v tvém Členském účtu potvrzení o objednávce.
   8. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
   9. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu JIC, přičemž máš k těmto údajům přístup na základě žádosti.
   10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáš, a nejsou hrazeny JICem.
   11. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.
 2. PODNÁJEM COWORKINGOVÉHO MÍSTA
  1. Předmět a účel podnájmu Coworkingového místa
   1. U podnájmu Coworkingového místa se JIC Smlouvou zavazuje ti na dobu stanovenou v objednávce přenechat užívání 1 Coworkingového místa v prostorech objektu KUMST a ty se zavazuješ uhradit za to JIC sjednanou cenu (nájemné) předem za celou dobu podnájmu.
   2. O Dlouhodobý podnájem Coworkingového místa se jedná tehdy, pokud si objednáš v souladu s odst. 1.3.3. podnájem na dobu minimálně 3 po sobě jdoucích Pracovních dnů.
   3. Doba podnájmu odpovídá součtu dnů podnájmu Coworkingového místa v rámci jedné objednávky a vždy začíná počátkem Otevíracích hodin prvního dne podnájmu a končí koncem Otevíracích hodin posledního dne podnájmu.
   4. Součástí podnájmu Coworkingových prostor je oprávnění užívat Společné prostory.
   5. Můžeš využívat Coworkingové místo k výkonu tvé podnikatelské činnosti nebo jiné pracovní činnosti spadající do Kulturních a kreativních průmyslů.
   6. Do Coworkingových prostor nesmíš vpustit třetí osoby, které nejsou nájemníky či podnájemníky Coworkingového místa, s výjimkou tvých zaměstnanců.
  2. Nájemné a platební podmínky
   1. Nájemné za podnájem Coworkingového místa je stanoveno jako cena za 1 den užívání Coworkingového místa (Denní sazba nájemného).
   2. Denní sazba nájemného je uvedena v nabídce podnájmu Coworkingového místa v Členské zóně, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Denní sazba nájemného zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na Webu.
   3. Nájemné za podnájem Coworkingového místa zahrnuje platbu za následující služby: dodávky tepla, dodávky vody, dodávky elektrické energie, odvoz a odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, úklid společných prostor a internet. Ostatní služby související s užíváním Coworkingového místa si zajistíš sám na vlastní náklad.
   4. Zavazuješ se uhradit nájemné ve lhůtě do 10 minut od uzavření Smlouvy platební kartou prostřednictvím online Platební brány v Členské zóně. Při platbě pomocí Platební brány do rozhraní Platební brány zadáš číslo platební karty, její datum platnosti a CVC kód, následně můžeš být požádán/a o zadání číselného kódu, který obdržíš SMSkou od své banky. O provedené platbě ti přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle tohoto odstavce, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.
  3. Práva a povinnosti Smluvních stran
   1. Po dobu trvání podnájmu se zavazuješ dodržovat Provozní řád KUMST ty i tvoji zaměstnanci a návštěvníci.
   2. Nejsi oprávněn poskytnout Coworkingové místo k užívání třetí osobě s výjimkou tvých zaměstnanců.
   3. Zavazuješ se provozovat činnosti, u kterých by mohlo dojít k ovlivnění nebo poškození lidského zdraví, či při kterých budou použity látky mající negativní důsledky na lidské zdraví, výhradně po předchozím písemném souhlasu JIC. Jsi povinen přijmout veškerá vhodná opatření tak, aby byla minimalizována rizika z toho plynoucí, zejm. ohrožení lidského zdraví.
   4. V případě Dlouhodobého podnájmu Coworkingového místa by ses měl účastnit komunitního života v KUMST a využívat Coworkingové místo dostatečně často.
   5. V případě, že Dlouhodobý podnájem Coworkingového místa trvá déle než 10 měsíců (a to i v případě přerušovaného podnájmu), je JIC oprávněn po uplynutí 10. měsíce od počátku doby podnájmu mít s tebou konzultaci.
   6. Odpovídáš za škodu způsobenou JIC poškozením Coworkingového místa nebo jeho vybavení neodborným zacházením nebo ztrátou nebo odcizením jeho vybavení či příslušenství nebo způsobenou na jeho vybavení či příslušenství, i třetími osobami. Odpovídáš za škodu způsobenou poškozením prostor KUMST a jeho vybavení, včetně Společných prostor, a veškerým osobám, které se v nich nacházejí.
   7. JIC neodpovídá za škody způsobené pronájmem Coworkingového místa a nenese žádnou odpovědnost za škody na tvém zdraví a majetku, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním Coworkingového místa.
   8. Nejsi oprávněn nechávat na Coworkingovém místě své věci po dobu své nepřítomnosti v KUMST s výjimkou věcí v úložné skříňce.
   9. JIC neodpovídá za škodu na věcech odložených v prostorách KUMST včetně Coworkingového místa nebo v úložných skříňkách tebou, tvými zaměstnanci nebo návštěvami. Plně odpovídáš za veškeré věci, které na do prostor KUMST vneseš.
   10. Nejsi oprávněn provádět na Coworkingovém místě či jeho vybavení jakékoliv úpravy nebo opravy. Jsi povinen JIC bezodkladně vyrozumět o závadách Coworkingového místa či jeho vybavení a potřebě provedení oprav a úprav prostřednictvím Členské zóny a předat Coworkingové místo či jeho vybavení za tím účelem JIC. Náklady na tyto opravy a úpravy neseš sám, pokud vznikly z důvodu na tvé straně.
   11. JIC je oprávněn Coworkingové místo přiměřeným způsobem měnit, udržovat, opravovat nebo modernizovat, pokud tím nedojde ke změně Coworkingového místa způsobem, který by znemožňoval jeho užívání ke sjednanému účelu. JIC ti poskytne po dobu provádění jakýchkoli změn na Coworkingovém místě v době podnájmu přiměřenou slevu z nájemného. Nemáš nárok na náhradu škody, která by ti mohla vzniknout v důsledku provádění změn na Coworkingovém místě nebo na poskytnutí náhradních prostor po dobu provádění změn.
   12. Bereš na vědomí, že v KUMST mohou probíhat práce (včetně prací stavebních) na prostorách jiných uživatelů KUMST a rovněž na Společných prostorách. Jsi povinen tyto práce strpět a nemá v této souvislosti nárok na jakoukoli slevu z nájemného.
   13. V prostorách KUMST můžeš instalovat a používat vlastní zařízení (přenosná či nepřenosná) pouze se souhlasem JIC po předložení dokumentace k tomuto zařízení. Veškerá zařízení instalována v prostorách KUMST musejí vyhovovat požadavkům právních a technických předpisů České republiky. Revizi těchto zařízení zajišťuješ a provádíš na své náklady a odpovědnost výlučně sám.
   14. Nesmíš předávat čipové karty sloužící ke vstupu do KUMST a Coworkingových prostor osobám tebou nepověřeným či tebou nezaměstnaným; za případnou škodu způsobenou JIC či třetím osobám takovýmto předáním odpovídáš sám.
   15. Odpovídáš za dodržování platných předpisů požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce na Coworkingovém místě, a to i tvými zaměstnanci, a jsi povinen své zaměstnance seznámit s uvedenými předpisy platnými pro KUMST.
   16. JIC je oprávněn provádět kontrolu Coworkingového místa za účelem ověření dodržování právních předpisů a pravidel pro provádění a zabezpečování požární ochrany v objektu KUMST a vstupovat do Coworkingových prostor za účelem ochrany života, zdraví a majetku.
   17. V případě, že v Coworkingovýh prostorách nebo v KUMST pořizuješ vizuální, audio či audiovizuální záznamy (prostřednictvím fotoaparátu, kamery, dronů či jiných přístrojů schopných záznamu), jsi povinen zdržet se zaznamenávání jiných uživatelů KUMST, JIC, prostor ostatních uživatelů KUMST či JIC (kromě Coworkingového místa) a průběhu nebo výsledků činnosti ostatních uživatelů KUMST nebo JIC. Jsi povinen zajistit, aby tento zákaz dodržovali i tví zaměstnanci, spolupracovníci, dodavatelé a ostatní osoby, které se v prostorách KUMST pohybují z důvodů na tvé straně. Můžeš se s JIC (případně s ostatními uživateli KUMST), v konkrétních případech jednotlivě dohodnout a k dokumentování prostor získat od JIC souhlas.
   18. Jsi oprávněn využívat JIC nastavené připojení k Wi-Fi na Coworkingovém místě. JIC je povinen na tvou žádost zpřístupnit přístupové údaje k tomuto Wi-Fi připojení. Nejsi oprávněn měnit nastavení Wi-Fi, ani připojovat do sítě vlastní zařízení k šíření signálu Wi-Fi (router, AP přístroje či další). V případě, že chceš připojení k Wi-Fi či šíření signálu Wi-Fi řešit vlastním způsobem odlišným od nastavení JIC, jsi povinen toto řešení konzultovat s ICT managerem JIC. Jakékoliv odlišné řešení připojení, vlastní nastavení Wi-Fi či připojení zařízení k šíření signálu Wi-Fi podléhá písemnému schválení ICT managera JIC. Za písemné schválení se pro tento případ rozumí i výslovné schválení prostřednictvím emailu.
  4. Předání a převzetí Coworkingového místa
   1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazují se k předání a převzetí Coworkingového místa v den začátku doby trvání podnájmu Coworkingového místa. Na konkrétním dni a času předání a převzetí se Smluvní strany dohodnou, jinak určí den a čas předání JIC. Převzít Coworkingové místo je ale vždy možné pouze v době Otevíracích hodin. Po dobu prvního dne pronájmu Coworkingového místa získáváš status nového Člena KUMSTu a platí pro tebe otvírací doba 9.00–16.00 hodin, v dalších dnech jíž můžeš pracovat v době 8.30–19.00 hodin.
   2. Nedostavíš-li se k předání a převzetí, považuje se Coworkingové místo za předané a převzaté okamžikem, kdy mělo nejpozději dojít k předání a převzetí dle Smlouvy.
   3. Převzetím prohlašuješ, že jsi se seznámil s Coworkingovým místem a se stavem, v jakém se ke dni uzavření Smlouvy nachází, a že je plně způsobilé sloužit ke sjednanému účelu podnájmu.
   4. Při předání a převzetí Coworkingového místa si převezmeš za poplatek čipovou kartu sloužící ke vstupu do KUMST a čipovou kartu ke Coworkingovým prostorám. Čipové karty je třeba si zarezervovat online prostřednictvím Členské zóny v rámci objednávky Služby odesláním vyplněného online formuláře a kliknutím na tlačítko „Rezervovat čipové karty". O provedení rezervace dostaneš potvrzení na e-mail uvedený v tvém Členském účtu. V případě zrušení Služby se automaticky ruší i rezervace čipových karet.
   5. Výše poplatku za čipové karty je stanovená Soupisem poskytovaných služeb vč. ceníku v době provedení platby poplatku za čipové karty. Poplatek za čipové karty zaplatíš vždy před předáním a převzetím Coworkingového místa, a to buď:
        c) na recepci KUMST na základě sdělení čísla rezervace; platbu je v takovém případě nutné provést platební kartou prostřednictvím platebního terminálu přímo na recepci KUMST; nebo
        d) online zároveň s platbou nájemného pomocí platebního terminálu obdobně způsobem stanoveným v odst. 2.2.4.
    Způsob platby poplatku zvolíš online v rámci vytvoření rezervace.
   6. Čipové karty se nevracejí, po skončení podnájmu budou deaktivovány. Čipové karty je možné využít opakovaně i pro budoucí podnájmy Coworkingových prostor prostřednictvím jejich nové bezplatné aktivace při zahájení budoucího podnájmu. Náklady na jakoukoliv výměnu čipové karty, stejně jako odpovědnost za škodu způsobenou jakoukoliv ztrátou, zcizením nebo poškozením čipové karty neseš sám.
   7. Při skončení podnájmu Coworkingového místa se zavazuješ JIC předat Coworkingové místo vyklizené a v řádném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Vrátit Coworkingové místo je možné pouze v době Otevíracích hodin.
  5. Storno podmínky
   1. V případě, že budeš chtít podnájem Coworkingového místa zrušit před počátkem doby podnájmu, musíš tak učinit stornem objednávky s předstihem, a to nejpozději do 8:00 hodin posledního dne předcházejícího plánovanému začátku doby podnájmu Coworkingového místa. Při stornování objednávky v této lhůtě ti bude vrácena uhrazená cena nájemného za tuto objednávku v plné výši. V případě, že objednávku v této lhůtě nestornuješ, nelze již objednávku stornovat a uhrazená cena nájemného ti nebude vrácena, a to ani z části.
   2. Objednávku můžeš stornovat za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách prostřednictvím Členské zóny v rozhraní Moje doklady a kliknutím na tlačítko Stornovat u příslušné objednávky. O provedení storna objednávky za JIC neprodleně zašle na e-mail uvedený ve tvém Členském účtu potvrzení společně s opravným daňovým dokladem (dobropisem). Peníze ti budou automaticky vráceny z Platební brány na účet, ze kterého jsi platbu za stornovanou Službu provedl. Pro případné reklamace plateb nebo dotazy k platbám se můžeš obrátit na poskytovatele Platební brány uvedeného v čl. 1.1.2. 
  6. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem
   1. V případě, že doba trvání podnájmu Coworkingového místa neskončila před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení Spotřebitelem od Smlouvy bez udání důvodů, může Spotřebitel do uplynutí této lhůty odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ohledně zbývající doby trvání podnájmu Coworkingového místa.
   2. Pokud jako Spotřebitel můžeš odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů, můžeš tak učinit i zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který se nachází v Členské zóně a jeho vzor také tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek, e-mailem na adresu hello@kumstbrno.cz. Přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.
   3. JIC Spotřebiteli vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele přijal. JIC není povinen vracet poměrnou část ceny Služby odpovídající takové části plnění Služby, které se již uskutečnilo do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
   4. Pokud je v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem bez udání důvodů vracena věc, která je předmětem Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s jejím navrácením, pokud věc nemůže být vrácena obvyklou poštovní cestou.
  7. Výpověď
   1. Pokud některá Smluvní straně hrubě poruší Smlouvu, je druhá strana oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností výpovědí zaslanou na e-mail druhé Smluvní strany.
  8. Reklamace Služby a práva z vadného plnění
   1. V případě Služeb spočívajících v podnájmu máš podle § 2208 občanského zákoníku právo na to, aby JIC vadu odstranil, pokud řádně a včas JIC oznámíš vadu.  Neodstraní-li JIC vadu bez zbytečného odkladu, tak, že můžeš věc užívat jen s obtížemi, máš právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo můžeš provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, máš právo na prominutí nájemného nebo můžeš podnájem vypovědět bez výpovědní doby.
   2. Uplatnit reklamaci Služby je možné prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu hello@kumstbrno.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jsi měl možnost vadu Služby zjistit, nejpozději ale do 6 měsíců od poskytnutí Služby. Na základě odeslání reklamačního formuláře obdržíš potvrzení o přijetí reklamace na e-mail uvedený v tvém Členském účtu.
   3. JIC o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady přiměřená druhu Služby. Reklamaci včetně odstranění vady JIC vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením Smlouvy ze strany JIC.
  9. Právní odpovědnost
   1. V případě, že porušíš některou z povinností stanovených v odst. 2.3., jsi povinen zaplatit JIC smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
   2. V případě, že při skončení podnájmu nepředáš řádně a včas vyklizené Coworkingové místo, zavazuješ se zaplatit JIC smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.
   3. Smluvní pokuty sjednané v těchto Obchodních podmínkách či jejich zaplacení neomezují náhradu újmy v plném rozsahu.
   4. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.
 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ
  1. Práva a povinnosti Člena
   1. Aby ses stal Členem, musíš mít Členský účet, který lze vytvořit následujícími způsoby:
    1. vyplněním a odesláním registračního formuláře v Rezervačním systému na Webu; o vytvoření Členského účtu ti JIC prostřednictvím e-mailu zadaného do registračního formuláře neprodleně zašle potvrzení; nebo
    2. v případě, že jsi s JIC uzavřel smlouvu o podnájmu prostor v objektu KUMST, vytvoří tvůj Členský účet automaticky recepce KUMST a předá ti k němu heslo při předání klíčů od příslušného předmětu podnájmu dle takové smlouvy; po předání Členského účtu recepcí KUMST jsi povinen si heslo změnit.
   2. Jako Člen máš právo objednat si Službu.
   3. Zrušení Členského účtu lze provést kdykoliv, a to prostřednictvím zaslání žádosti o zrušení Členského účtu na e-mail: hello@kumstbrno.cz
   4. Zrušením Členského účtu není dotčena platnost již uzavřených Smluv.
  2. Souhlas spotřebitele
   1. V případě, že mezi datem objednávky Služby podnájmu Coworkingového místa sjednaným datem poskytnutí objednané Služby uplyne doba kratší než 14 dní, Spotřebitel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí se splněním Služby ze strany JIC ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodů. V případě, že JIC Službu v této lhůtě splnil, Spotřebitel nemá z tohoto důvodu právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
  3. Zpracování osobních údajů
   1. Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracovává JIC osobní údaje Člena či jeho zástupce a informace o právech Člena či jeho zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách KUMSTu [https://www.kumstbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/].
  4. Komunikace a doručování
   1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámily prostřednictvím Členské zóny.
  5. Kontaktní údaje JIC:
   a) adresa pro doručování JIC, zájmové sdružení právnických osob
   Purkyňova 649/127
   612 00 Brno
   b) adresa elektronické pošty cy3ggku, jic@jic.cz
   c) telefon +420 776 875 043
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Případná odchylná ustanovení uvedená na webu KUMST mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
  2. Právní vztahy mezi Členem a JIC se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
  3. JIC je vázán Etickým kodexem JIC, který je dostupný na Webu.
  4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
  5. JIC si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Obchodních podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit v Členské zóně a e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 7 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout zrušením Členského účtu. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Obchodních podmínek. Změna  Obchodních podmínek se nedotýká Smluv uzavřených před touto změnou. Pokud Člen nové znění Obchodních podmínek neodmítne, pak takové znění akceptoval. Smlouvy uzavřené po změně Obchodních podmínek se řídí zněním Obchodních podmínek účinným po této změně.
  6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2. 8. 2021.
  7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
   Příloha č. 1 – Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
   Příloha č. 2 – Soupis poskytovaných služeb včetně ceníku

PŘÍLOHA 1 – VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
JIC, zájmové sdružení právnických osob
IČ: 711 80 478
se sídlem: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno

Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby

Dne …………… jsem si prostřednictvím vašeho Rezervačního systému objednal/a službu podnájmu Coworkingového místa, číslo objednávky ………………, v hodnotě ………… Kč. Datum poskytnutí služby je …………………

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání ceny za službu ve výši ………… Kč na můj bankovní účet číslo ……………………… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……………… dne ……………

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

 

 

Přílohy:
Doklad o objednání služby